นายกรัฐมนตรี เปิดมหกรรม Thailand Social Expo ๒๐๑๘ พร้อมเยี่ยมชมบู๊ธกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรม Thailand Social Expo ๒๐๑๘ โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าว เป็นงานแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลและงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่กระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านสังคมกว่า ๙๐ หน่วยงาน จัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ Hall ๕ – ๘ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินเยี่ยมชมโซนจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุภายในที่อยู่อาศัย ของกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยในส่วนของโซนเมืองปันสุข ๔.๐ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มีการจัดกิจกรรม Workshop ปรับบ้านเพื่อผู้สูงวัย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ธรรมะอารมณ์ดี พระมหาวีรพล วีรญาโณ, การใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ โดย Young Happy และลีลาคาราโอเกะ โดยกรมประชาสัมพันธ์ และในส่วนของเวทีกลางนั้น มีกิจกรรมเสวนา “สังคมสูงอายุ สู่ระเบียบวาระแห่งชาติ” ซึ่งมีวิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนาด้วย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการและสื่อมวลชน รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และนายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการเดินแฟชั่นโชว์ผู้สูงอายุ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากกรมหม่อนไหม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ในงานอีกมากมาย ซึ่งจะจัดถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี