สธ.เยี่ยมศูนย์ปลูกถ่ายไตโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ยังรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะอีกกว่า 6,000 คน

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 11  นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์วิศิษฏ์  ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และแพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย  ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 11

นายแพทย์โสภณกล่าวว่า ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดให้ทุกเขตสุขภาพดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อ “เพิ่มปลูกถ่าย ลดการตาย ได้คิวเร็ว” โดยให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม รณรงค์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย พัฒนาทีมนำอวัยวะออก (Regional Harvesting Team) และพัฒนาให้มีศูนย์ปลูกถ่ายไต (Kidney Transplant Center) อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง เพื่อให้ดำเนินการได้ภายในเขตสุขภาพ โดยเขตสุขภาพที่ 11 มีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ปลูกถ่ายไตที่ขึ้นทะเบียนกับสภากาชาดไทยตั้งแต่ปี 2551 ได้วางแผนเพิ่มบุคลากรประจำศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งพยาบาลผู้ประสานการขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย 2 คน และศัลยแพทย์ทีมนำอวัยวะออก 2 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประสานเจรจากับญาติผู้เสียชีวิตที่มีภาวะสมองตาย เนื่องจากพบว่าในปี 2560 มีผู้เสียชีวิตที่สามารถนำอวัยวะไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้จำนวน 126 ราย แต่มีผู้บริจาคอวัยวะเพียง 6 รายและบริจาคดวงตา 2 ราย ผลการดำเนินงานในปี 2561 มีผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย 5 ราย และบริจาคดวงตา 22 ราย ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาแล้ว 5 ราย

“ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ยังรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่เป็นจำนวนมาก บางส่วนเสียชีวิตระหว่างรอการปลูกถ่าย โดยขณะนี้ มีผู้ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะกับสภากาชาดไทยจำนวน 6,104 ราย ผู้รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา 11,792 ราย” นายแพทย์โสภณกล่าวว่า

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ตุลาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 มีจำนวนผู้บริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลทั่วประเทศรวม 220 ราย ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไป 501 ราย เป็นการปลูกถ่ายไตถึง 405 ราย ตับ 66 ราย หัวใจ 23 ราย ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการปลูกถ่ายดวงตา 75 ดวงตา

 

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ