“ทองรูปพรรณ” สินค้านี้ควบคุมฉลาก

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุค กี่สมัย ทองคำ หรือ ทองรูปพรรณ ก็ยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมตลอดมา แต่จะมีผู้บริโภคสักกี่รายที่ทราบว่าทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ที่ผู้จำหน่ายหรือร้านทองจะต้องแสดงข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544) และ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2546) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยต้องระบุข้อความต่อไปนี้ไว้ในฉลาก ได้แก่ ชื่อประเภทหรือชนิดของทองรูปพรรณ ชื่อสถานที่ประกอบการหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ปริมาณความบริสุทธิ์ น้ำหนัก ราคาขายและราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณขั้นต่ำตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศ

สคบ.จึงขอแนะนำผู้บริโภคที่ประสงค์จะซื้อทองรูปพรรณ ขอให้พิจารณาเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากสินค้าถูกต้องตามที่ประกาศกำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนขายสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยไม่ติดฉลากตามที่กฎหมายกำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ้างอิงข้อมูล : https://www.ocpb.go.th/download/1234/25.pdf…

*********