มท. 2 มอบ กปน. เพิ่มความช่วยเหลือ ขยายมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก COVID-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 2) มอบนโยบายการบริหารงาน โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. พร้อมด้วยกรรมการ กปน. และ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. ร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวมอบนโยบายให้ กปน. มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้น้ำเป็นหลัก ลดความเหลื่อมล้ำ และให้ทุกคนเข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะต้องเน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย” ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) โดยมอบให้คณะกรรมการ กปน. และผู้บริหาร กปน. หาแนวทางเพื่อปรับเพิ่มมาตรการเพิ่มความช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุด

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กปน. ต้องเน้นการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้มากที่สุด ประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน เป็นการลดช่วยความเสี่ยง และลดจำนวนผู้ติดเชื้อได้

ทั้งนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ กปน. ว่า ได้มอบให้ กปน. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นให้ความสำคัญในการ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชน” ซึ่ง กปน. ตระหนักดีถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พร้อมจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนผู้พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของ กปน. เพิ่มขึ้นอีก โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบมาตรการดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ กปน. ได้สนับสนุน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ประชาชนผู้รับบริการ อาทิ แอปพลิเคชัน MWA onMobile เว็บไซต์ www.mwa.co.th และ MWA e-Service เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำ ขอติดตั้งประปา ฯลฯ บริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt การชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือตัวแทนรับชำระต่าง ๆ ซึ่งระหว่างนี้ กปน. ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระเกินกำหนดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วย