รมว.แรงงาน ให้สิทธิคุ้มครองแรงงานอิสระมาตรา 40 เจาะกลุ่มอาชีพแท็กซี่-มอเตอร์ไซด์รับจ้าง จัดเต็มทั้งสุขใจ – สุขจริง

รมว.แรงงาน เปิดงานโครงการ “สร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง” เร่งขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแรงงานอิสระภาคสมัครใจภายใต้ Concept สปส.จัดให้ Taxi สุขใจ วินมอเตอร์ไซด์สุขจริง เพื่อจูงใจให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากยิ่งขึ้น

               พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “สร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เป็นกลุ่มอาชีพสำคัญในกรุงเทพและปริมณฑล และมีผู้ประกอบอาชีพอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและมีหลักประกัน ชีวิต ผมจึงได้มอบนโยบายเน้นหนักและเร่งด่วนแก่กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นประกันสังคมมาตรา 40 แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมโดยมีเป้าหมาย จำนวน 5 ล้านคน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ไม่เพิ่มเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 กรณีผู้ประกันตนเดิมที่อยู่ในระบบ อีกทั้งเพิ่มทางเลือกใหม่ โดยให้เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดงานในวันนี้ จะเป็นการสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มอาชีพที่เป็นเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ไปยังกลุ่มแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ในทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 144,703 คน จากเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวน 182,000 คน เพื่อเป็นการรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ    และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมมาตรา 40 รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายประกันสังคม ให้สามารถนำไปขยายผลร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์ สามารถรับรู้ ร่วมกับช่องทางการสื่อสารของกลุ่มอาชีพ อาทิ คลื่นวิทยุ จส.100 สวพ.91 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตามความสำเร็จจากโครงการสร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้างในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมสานต่อและขยายผลให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้างทราบในวงกว้างขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างและวางรากฐานสังคมไทยให้เกิดความอยู่ดีมีสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผมเชื่อมั่นว่า ถ้าเราสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางดังกล่าว เราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมไทยให้คุ้มครองแรงงานทุกกลุ่ม เพื่อสร้างหลักประกันแห่งการคุ้มครอง แก่สมาชิกประกันสังคม นำไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะให้แรงงานสามารถเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป รมว.แรงงานกล่าว

ด้าน ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายจรินทร์ จักกะพาก) ยังได้กล่าวต่อสื่อมวลชนถึงการจัดงานในวันนี้  ว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานภาคสมัครใจ ที่มีวัตถุประสงค์การจัดโครงการสร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา 40 กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ภายใต้คอนเซ็ปต์ สปส.จัดให้ Taxi สุขใจ วินมอเตอร์ไซด์สุขจริง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ จากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แก่กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เป็นโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย

สมัครเข้าระบบประกันสังคม รวมถึงสร้างเครือข่ายประกันสังคมให้สามารถนำไปขยายผลร่วมเป็นกระบอกเสียง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้างได้รับรู้ผ่านช่องทางสื่อสารของกลุ่มอาชีพและสร้างทัศนคติให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างหลักประกันความมั่นคง ในการดำรงชีวิต ซึ่งขณะนี้แรงงานอิสระอยู่ในระบบประกันสังคมแล้ว 4 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.5 ล้านคน ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2.5 ล้านคน และยังมีจำนวนอีกกว่า 20 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับแรงงาน และให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ กระทรวงแรงงานได้แก้ไขกฎหมายเพิ่มสิทธิประโยชน์ และเพิ่มทางเลือกการสมทบเงินในการสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ เพื่อจูงใจให้แรงงานภาคอิสระสมัคร  เป็นผู้ประกันตนและได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น และจะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมภาคสมัครใจ ให้แก่ทุกกลุ่มอาชีพอิสระได้ทราบ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นกลุ่มอาชีพที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ให้คนในอาชีพเดียวกันหรือผู้รับบริการได้รับทราบ และเชิญชวนคนเมืองเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40

สำหรับการจัดงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 600 คน ประกอบไปด้วยกลุ่มอาชีพแท็กซี่ และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 500 คน และผู้บริหารกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคม พร้อมทั้งสื่อมวลชนอีก จำนวน 100 คน โดยในงานมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “สิทธิประกันสังคมมาตรา 40” ที่กลุ่มอาชีพแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้างพึงจะได้รับตามกฎหมาย โดยผู้ตรวจราชการกรม นายศิลา แก้วตะพันธ์ หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้บริหารจะร่วมกันปล่อยคาราวานรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง จำนวน 70 คัน ด้านหน้าศูนย์ประชุมและร่วมแถลงข่าว

นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดบูธกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ บูธให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการของกระทรวงแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน บูธให้ความรู้ เรื่องงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์    ที่ควรรู้แก่แรงงานภาคอิสระ บูธการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 บูธบริการรับชำระเงินสมทบจากธนาคารและหน่วยบริการพันธมิตร อาธิ ตู้บุญเติม บิ๊กซี เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเซ็นเพย์ การเล่นเกมทายปัญหาชิงรางวัล นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลวิภารามอีกด้วย

 

…………………………………………………..

ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง