ประกาศรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาล จำนวนหลายอัตรา

  1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาสัมพันธ์

2) มีประสบการณ์ทำงานด้านการพยาบาลวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี

  1. ผู้ที่มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหรือตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. อัตราเงินเดือน ค่าวิชาชีพ และค่าตอบแทน พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อได้ที่ สำนักบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หรือส่งทาง E-mail : supatrak@christian.ac.th  โทร. 034-388-555 โทรสาร 034-274-500