สัมมนาทางธุรกิจ “นวัตกรรมทำหนึ่ง…ได้สิบ”

กระทรวงพาณิชย์ โดยการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล ปี 2561 (Creative Thailand – Creative Industries Hub of ASEAN) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้านนวัตกรรมและการออกแบบให้ได้แสดงศักยภาพผลงานช่วยต่อยอดให้ได้รับการประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์มากขึ้น อีกด้านหนึ่งคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ได้เกิดกระบวนการคิดและพัฒนาสินค้าตนเอง สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า สร้างโอกาสในการเลือกใช้วิธีการทางการตลาดใหม่ๆ ภายใต้โครงการดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจ “นวัตกรรมทำหนึ่ง…ได้สิบ” สำหรับผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลพบว่าสามกลุ่มสินค้าสำคัญได้แก่ กลุ่มสินค้าอัญมณี กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และกลุ่มสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยเฉพาะในเวทีการค้าสากล

สำหรับ การสัมมนา “นวัตกรรมทำหนึ่ง…ได้สิบ” จัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค จ.สกลนคร แบ่งเป็นการสัมมนาภาคเช้าที่จะให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและทฤษฎี ส่วนภาคบ่ายคือการยกตัวอย่างกรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรม พบกับการบรรยายหัวข้อ นวัตกรรม… สรรค์สร้างมูลค่าใหม่ให้ธุรกิจและกระบวนการด้านนวัตกรรม โดย ดร.กวิน อัศวานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแบ่งปันประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาของแบรนด์สินค้าอาหาร Prize The Happy Snack (ข้าวพองอบกรอบออแกนิค) และแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ Busaba (ผ้าขาวม้า)

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และแนวทางด้านการตลาดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านนวัตกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง โทร. 0 2507 8263 และ 8270

 

#####