ห่างกันสักพัก …กรม สบส. ชวนทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ ต้านภัยโควิด 19

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดให้ทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ และยื่นคำขอเปิดร้านนวด/ขึ้นทะเบียนหมอนวดทางไปรษณีย์ เพิ่มระยะห่างกันสักนิด เพื่อความปลอดภัยจากโควิด 19

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เว้นระยะห่างการเข้าสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งกรม สบส. ได้มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้รับบริการ รวมไปถึงบุคลากรของกรม สบส.ที่ต้องทำหน้าที่ให้บริการประชาชน กรม สบส.จึงได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเปิดให้ทำธุรกรรมกับกรม สบส.ผ่านทางออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตเปิดกิจการสปา คลินิก โรงพยาบาลเอกชน รวมไปถึงการต่ออายุ เปลี่ยนแปลง แจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล สามารถยื่นคำขอผ่านทางระบบราชการออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.biz.govchannel.go.th ซึ่งได้เปิดให้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดของโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวก และลดภาระให้กับประชาชน ส่วนกรณีขอเปิดร้านนวดสามารถยื่นคำขอส่งมาทางไปรษณีย์มาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหากต้องการชำระค่าธรรมเนียมรายปีของกิจการนวดหรือสปา สามารถยื่นผ่านทางเว็บไซต์ spa.hss.moph.go.th และนำเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านได้ทุกสาขา ส่วนหมอนวดเพื่อสุขภาพที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ยื่นผ่านทางไปรษณีย์มาที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เช่นกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18101-6 , 18408 , 18226 ในวันและเวลาราชการ


22 เมษายน 2563