คปภ. เอาจริง! ไตรมาส 2 เพิกถอนใบอนุญาตคนกลางประกันภัยทำผิดกฎหมาย 11 ราย • รวมครึ่งปี 61 เพิกถอนใบอนุญาตไปแล้ว 25 ราย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าสำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลคุณภาพของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เนื่องจากเป็นช่องทางการขายที่สำคัญที่เปรียบเสมือนผู้นำสารที่ทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลและบริการด้านการประกันภัยถึงมือประชาชน โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปี 2561 ธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จำนวนกว่า 5 แสนราย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานจรรยาบรรณ รวมถึงการทำงานที่ดีของคนกลางประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงมีการจัดระเบียบเพื่อคัดกรองผู้กระทำผิดกฎหมายออกจากระบบ ทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพิสูจน์ยืนยัน จนเข้าสู่กระบวนการลงโทษอย่างเคร่งครัดด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต

สำหรับในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2561 (วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน) เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียนโดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 6 (4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต (วินาศภัย) พ.ศ. 2556 ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมจำนวน 11 ราย โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 10 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทั้ง 11 ราย จะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนสาเหตุของการกระทำความผิดของบุคคลทั้ง 11 ราย ที่นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตในครั้งนี้เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ โดยลักษณะแรกคือ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท ลักษณะที่สองคือ ปลอมลายมือชื่อและแก้ไขข้อมูลของผู้เอาประกันภัย ในส่วนของ ไตรมาส 1 นั้น สำนักงาน คปภ. ได้มีการเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมทั้งสิ้น 14 ราย ประกอบด้วยตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 12 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 2 ราย ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทำผิดกฎหมายจนนำมาสู่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสิ้น 25 ราย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่ามาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงคุณภาพการให้บริการของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยตั้งแต่กระบวนการก่อนการขาย การเสนอขายตลอดจนการให้บริการหลังการขาย เป็นสิ่งที่สำนักงาน คปภ. มีนโยบายให้ความสำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอด โดยนอกจากจะมีระบบการจัดการอบรม การสอบ การขอต่ออายุ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่เข้มข้นแล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ยังได้จัดงานสัมมนากรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2561 (Board Forum 2018) เพื่อสื่อสารนโยบายและความคาดหวังของสำนักงาน คปภ. ที่มีต่อผู้บริหารของบริษัทประกันภัย โดยมุ่งเน้นการยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัยกำหนดให้บริษัทประกันภัยมีระบบในการควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การกำกับดูแลและส่งเสริมให้กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐาน ICPs โดยหนึ่งในความคาดหวังของสำนักงาน คปภ. คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของบริษัทประกันภัยในการกำกับดูแลคนกลางประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดช่องว่างการเสนอขายที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ทั้งธุรกิจประกันภัยและประชาชนเสียประโยชน์ รวมถึงเพิ่มบทบาทของบริษัทในการเข้ามาทำหน้าที่ป้องกันปัญหา (Prevention) ควบคู่ไปกับสำนักงาน คปภ. ในการคุ้มครอง (Protection) สิทธิประโยชน์ของประชาชนด้วย อนึ่ง สำนักงาน คปภ. อยากฝากเตือนประชาชนให้ทำการตรวจสอบผู้เสนอขายประกันภัยว่าเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th แอพพลิเคชั่น : รอบรู้ประกันภัย หรือสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186