พาณิชย์ จัดประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”ดึงคนรุ่นใหม่ใส่ใจทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเพิ่มศักยภาพ SMEs ในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดกิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” หวังดึงเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมคัดเลือกผลงานที่ได้รับการพัฒนาด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบธุรกิจนวัตกรรมของประเทศ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของคนไทย

นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาเทคโนโลยี ต่อยอดสินค้าผลงานสิ่งประดิษฐ์ และสนับสนุนการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกภาคปฏิบัติควบคู่กับกับการศึกษาภาคทฤษฎีอยู่แล้ว ให้จับมือกับภาคเอกชน ผลิตและพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นแรงงานที่มีคุณภาพในระบบนิเวศน์นวัตกรรมของประเทศได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถต่อยอดสินค้าหรือสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของคนไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการศึกษาวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

เปิดเวทีค้นหาสุดยอดนวัตกรรม อาชีวะศึกษา 6 ภูมิภาค ผ่านกิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า” โดยคัดเลือกผลงานของอาชีวศึกษาที่มีอยู่ และสามารถเป็นแบบอย่างและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปด้วยกัน ตลอดจนสร้างความตื่นตัวและความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างสินค้าและต่อยอดการเติบโตของสินค้า ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพและภาคกลางฝั่งตะวันออก กรุงเทพมหานคร, ภาคกลางฝั่งตะวันตก จ.สุพรรณบุรี, ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.อุดรธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา และภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบสู่การประกวดในระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 620,000 บาท

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และ นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” จับคู่ธุรกิจนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ได้จริง ร่วมกันพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม

********************

ติดต่อสอบถาม : 02 5476034, 089 4569321, 082 3453650

DIPAT2018@gmail.com

@DIPAT2018