สถาบันอาหาร ติวเข้ม SME ผู้นำเครือข่ายมะพร้าวและกล้วย ครบเครื่องเรื่องการตลาดสมัยใหม่

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยความคืบหน้าโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วย อยู่ระหว่างติวเข้มผู้นำเครือข่ายหรือ CDA จำนวน 54 คน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ในกลุ่มให้เหมาะสม และเป็นรูปธรรม พร้อมหนุนทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์  

นางนิตยา  พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถาบันอาหารได้จัดประชุมกลุ่มเครือข่าย ผู้นำเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA: Cluster Development Agent) ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและกล้วย ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ให้ดำเนินการ ล่าสุดจัดที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี CDA ที่เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 54 คน แบ่งเป็นกลุ่มมะพร้าว 33 คน และกลุ่มกล้วย 21 คน จากจำนวนกลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศ 17 กลุ่ม แบ่งเป็นมะพร้าว 10 กลุ่ม และกล้วย 7 กลุ่ม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ จัดกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างกัน อบรมความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่และการประยุกต์ใช้ รวมถึงการสร้างตราสินค้า เพื่อให้แต่ละกลุ่มจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายให้เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ในระยะต่อไป โครงการฯ จะสนับสนุนให้ทุกกลุ่มเครือข่ายได้เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ การเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ(Business Matching) ตลอดจนการนำผลิตภัณฑ์ไปร่วมงานจัดแสดงสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายที่เข้าร่วมมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

……………………………………………………………..