รมช.มนัญญา ตรวจเยี่ยม เกษตรวิสัยข้าวทุ่งกุลาฯ จ.ร้อยเอ็ด รับมอบข้าวสารกว่า 10ตัน แจกจ่ายสู้ Covid19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ณตำบลดงครั่ง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ดำเนินการเกษตรแบบแปลงใหญ่ คือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหาร จัดการร่วมกัน ทำให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน เพื่อให้ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมถึงการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการ มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน เพื่อประกันว่าเกษตรกรจะมีรายได้ที่ดีขึ้น สร้างผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้”สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิก 9,002 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 13 ตำบลดำเนินธุรกิจให้การบริการแก่สมาชิกเกษตรกร ในด้านการให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกร การจัดหาวัสดุการเกษตรเพิ่มมูลราคาการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา

ได้นำเอานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะนโยบายการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ การใช้การตลาดนำการผลิต การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรในการทำเกษตร การผลิตข้าวแบบครบวงจร ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ให้อยู่ดีกินดี ได้บริโภคสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านการกดราคา ซึ่งคือหัวใจหลักในการจัดตั้งสหกรณ์และทำงานร่วมกัน” รมช. กล่าว

นอกจากนี้ผลงานโดดเด่นของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด คือการรวบรวมและแปรรูปผลิตภัณฑ์หอมมะลิซึ่งมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ อาทิ ลานตาก เครื่องชั่งโรงอบลดความชื้น โกดังเป่าลมเย็น โรงสี ไซลเก็บข้าวสารเป่าเย็น เครื่องบรรจุข้าวสารขนาดต่างๆ ซึ่งโรงสีได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ISO HACCP ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานร่วมกัน ได้แก่ กรมการข้าว สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กรมตรวจบัญชีของสหกรณ์ ตรวจบัญชีของสหกรณ์รวมถึงส่งเสริมการดูแลบัญชีภายในครัวเรือน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบตามวีธีการสหกรณ์ให้ความรู้ระบบธุรกิจสหกรณ์ให้ครบวงจรอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือ การผลิต มีการควบคุมดูแลการจัดการนาและคุณภาพข้าว การรวบรวมผลผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค สำหรับผลผลิตในปีการผลิต2562/63 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดได้รวบรวมข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรสมาชิกจำนวน 48,371,291 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 589,821,009 บาท

ในการนี้สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารจำนวน10ตัน มูลค่า 230,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 ต่อไป