สคบ. ติดตามการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ

วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายวราวุธ นาถประดิษฐ กรรมการบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต้อนรับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือร่วมกัน โดยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มีการกำหนดมาตรการป้องกัน การแพร่กระจายจากเชื้อโควิด – 19 มีการจัดทำฐานข้อมูลการให้บริการที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการให้บริการย้อนหลังได้  มีการจัดทำข้อปฏิบัติ เช่น การคัดกรองผู้ให้บริการโดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประจำวันก่อนให้บริการแก่ผู้บริโภค ต้องล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล สวมใส่หน้ากากอนามัย ทำความสะอาดยานพาหนะและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรับ-ส่งอาหารหรือพัสดุ และทำความสะอาดสถานบริการของผู้ประกอบการ หรือจุดที่มีการใช้ร่วมกัน ด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ การเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ (Social Distancing) ในการรับ–ส่งอาหารและพัสดุ มีการแสดงราคาสินค้า อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขการให้บริการให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมถึงไม่ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม และส่งเสริมให้ชำระค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Payment) รวมถึง การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด – 19 ให้แก่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

********************************