ปส. เปิดเวที 4 ภาค ลงพื้นที่เชียงใหม่ฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเวทีจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2560 มาตรา 77 กำหนดให้ก่อนตรากฎหมาย รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเป็นระบบและรอบด้าน

ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า ปส. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาแล้ว 3 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง – นนทบุรี, ตะวันออกเฉียงเหนือ – ขอนแก่น, ภาคใต้ – สงขลา และในการจัดแต่ละภาคมีผู้สนใจจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งนับเป็นผลดีต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ที่จะทำให้ได้รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น และการเปิดเวทีภาคเหนือครั้งนี้ จะเป็นครั้งที่ 4 มีกำหนดจัดในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยครั้งนี้ ปส. คาดหวังว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ดร. อัจฉรา  กล่าวต่อไปว่า ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ ปส. คือการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีทุกประเภทด้วยระบบการออกใบอนุญาตเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ปส. จึงได้เพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีอีกระบบหนึ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1811, 4115