กปน. สานต่อโครงการ “รักษ์ป่าต้นน้ำฯ” ร่วมปลูกป่าต้นน้ำน่าน พัฒนาระบบประปาโรงเรียน ปีที่ 2

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้จัดโครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ ตามรอยพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ปีที่ 2 เพื่อสนองพระราชปณิธานในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน โดย กปน. บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และโรงเรียน จัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำน่าน ณ บ้านน้ำยาว  ต.อวน  อ.ปัว  จ.น่าน รวมทั้งพัฒนาระบบประปาภายในชุมชนและโรงเรียนในโครงการฯ

นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จัดขึ้นครั้งแรกปี 2560 ใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 3 ปี (2560 – 2562) โดยสานต่อมาจากโครงการ “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปี 2554 – 2559 ณ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยในปีที่ผ่านมา คณะจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 17,000 ต้น ปลูกหญ้าแฝกกว่า 100,000 ต้น เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ 54 ไร่ เพิ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำครอบคลุมลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และแม่กลอง จำนวนกว่า 30 องค์กร นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบประปาภายในโรงเรียนป่าเเลวหลวงวิทยา โรงเรียนบ้านน้ำยาว โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ และโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ ทำให้ครู นักเรียน และชาวชุมชน มีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค ด้วยปริมาณเเละเเรงดันที่เพียงพอ

สำหรับโครงการฯ ปีที่ 2 คณะจิตอาสาจะร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 15,999 ต้น ปลูกหญ้าแฝก 99,999 ต้น เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ 59 ไร่ เพิ่มเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน หรือ 500 คน รวมทั้งพัฒนาระบบประปาชุมชน ณ ชุมชนบ้านทุ่งกลาง หมู่ 4 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน และระบบประปาภายในโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา อาทิ เปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาภูเขา วางระบบท่อประปาใหม่ ติดตั้งถังพักน้ำ ฯลฯ พร้อมปลูกไม้ผล หญ้าแฝก ทาสีห้องน้ำและอาคารเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**********************************