ปปง. เปิดช่องทางอำนวยความสะดวกประชาชน เน้น! เว้นระยะห่างทางสังคม ลดโอกาสเสี่ยง COVID-19

วันที่ 16 เมษายน 2563 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ดังกล่าว โดยเน้นย้ำทุกภาคส่วนเรื่องการลดความแออัดในสถานที่ชุมชนและสถานที่ทำงาน โดยการใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และพิจารณาจัดทำแผนการเหลื่อมวัน เวลา การทำงานภายในหน่วยงาน

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ของสำนักงาน ปปง. โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรและการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ และสร้างการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและลดความจำเป็นในการเดินทางและความแออัดภายในหน่วยงาน โดยกำหนดช่องทางการให้บริการประชาชน เฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้

1. การร้องเรียน แจ้งเบาะแส สามารถดำเนินการผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1.1  ไปรษณีย์ (จ่าหน้าซอง สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330)

1.2 เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. : www.amlo.go.th

1.3 E-mail : mail@amlo.go.th

1.4 Facebook : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน – ปปง.

1.5 Application Line ID : AMLO 1710

1.6 สายด่วน ปปง. 1710

2. การยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องฯ พร้อมแนบหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย ดังนี้

2.1 ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซอง สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย……….”)

2.2 ยื่นผ่านระบบ QR Code ของแต่ละรายคดี บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.

ทั้งนี้ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องฯ ต้องระบุชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจนเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

พลตำรวจตรี ปรีชาฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวย้ำว่า สำนักงาน ปปง. มุ่งการดำเนินงาน ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพและให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชน เป็นสำคัญ ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชนโปรดปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. และ Facebook สำนักงาน ปปง. อย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามสายด่วน 1710 (วันและเวลาราชการ)