กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ยกขบวนของดี สินค้าเด่น ให้ได้ชม ชิม ช้อป ในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทวารวดี 61”

(31 กรกฎาคม 2561) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ยกขบวนสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทวารวดี 61” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1​​ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และถือเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีความโดดเด่น รวมถึงยังมีแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ​ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิต และประสิทธิภาพในการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาด ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และต้นทุนที่เหมาะสม จากการดำเนินการดังกล่าวจึงเกิดการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทราวดี 61” ในครั้ง​นี้ขึ้น เพื่อเป็นการนำผลลัพธ์​ที่เกิดขึ้น มาจัดแสดงเพื่อสร้างการรับรู้​แก่สาธารณชน​ทั่วไป​ รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

สำหรับกิจกรรมการจัดงาน“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทราวดี 61” เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี จำนวน 120 ราย กิจกรรมการเจรจาธุรกิจสินค้า กิจกรรมการสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น เทคนิคการปลูกแคคตัสเพื่อจำหน่าย การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และการปั้นตุ๊กตาควายน้อยสร้างชาติ (ตุ๊กตาถ่านดูดกลิ่น)

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในรูปแบบของนิทรรศการพร้อมสินค้าตัวอย่าง เช่น การผลิตเมล่อนญี่ปุ่นปลอดสารพิษ ในระบบโรงเรือนปิดควบคุมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี IoT จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดสารพิษ นวัตกรรมการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรรี่เพื่อเพิ่มมูลค่า และอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการแสดงดนตรี กิจกรรมส่งเสริมการขายซื้อสินค้านาทีทอง เล่นเกมส์ลุ้นรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน

ทั้งนี้ งาน“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทราวดี 61” จัดขึ้นด้วยการ 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร