ชป.ย้ำ อ่างฯเล็กห้วยหลา จ.กระบี่ สร้างตามแบบไม่บิดเบียน

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวบ้านหมู่ที่ 2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ร้องสื่อตรวจสอบพบชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำไม่ตรงตามประชาพิจารณ์ กรมชลประทานสร้างเก็บน้ำห้วยหลาไม่เป็นไปตามที่ตกลงกับชาวบนในการประชาพิจารณ์ พร้อมกับร้องให้มีการตรวจสอบ นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า จากการตรวจสอบ พบว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลา เป็นอ่างขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นทำนบดินขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 8 เมตร มีการขุดลอกหน้าทำนบดินยาว 100 เมตร ความจุน้ำประมาณ 55,000  ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำชนิดท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ยาว 3,300 เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาดความจุ 200 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง สำหรับส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร 180 ไร่ และประชาชนในพื้นที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค 40 ครอบครัว ดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งก่อนดำเนินการก่อสร้างได้มีการทำประชาพิจารณ์ร่วมกับชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งในครั้งนั้น เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ได้แจ้งรายละเอียดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ มีการนำเสนอรูปแบบของโครงการฯ รวมไปวงเงินงบประมาณไว้อย่างละเอียดชัดเจน ซึ่งชาวบ้านต่างเห็นชอบด้วยกับโครงการฯดังกล่าว จนดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 มีการตรวจรับงานที่เป็นไปตามระเบียบทางราชการอย่างถูกต้องทุกประการ แต่เนื่องจากยังไม่เข้าสู่ฤดูฝน จึงทำให้ปริมาณน้ำเก็บกักยังอยู่ในเกณฑ์น้อย

ทั้งนี้ กรมชลประทานขอยืนยันว่า ในการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำของของกรมชลประทานทุกโครงการ เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากกรมชลประทานเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก มุ่งหวังพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้ประเทศอย่างยั่งยืน


กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13 เมษายน 2563