“กอช. แจง สมาชิกไม่ต้องกังวล พร้อมรักษาเสถียรภาพการเติบโตของผลตอบแทน ตามกฎหมายให้สมาชิกที่ออมถึงอายุ 60 ปี”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. แจงสมาชิก กอช. ออมเงินได้เมื่อพร้อม สิทธิใน การเป็นสมาชิกยังคงอยู่ ผลตอบแทนการลงทุนจะได้รับการค้ำประกันให้ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี และเน้นลงทุนหลักทรัพย์เสี่ยงต่ำ รักษาเสถียรภาพการเติบโตของผลตอบแทนให้กับสมาชิกที่ออมถึงอายุ 60 ปี

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อ การลงทุนทั่วโลกที่ผันผวนกระทบต่อเศรษฐกิจและสภาพตลาดทุนของประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กอช. มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลเงินลงทุนของสมาชิกจึงต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมอยู่เสมอเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการลงทุนของโลกขณะนี้

สำหรับพอร์ตการลงทุนของ กอช. ปัจจุบันมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อาทิ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชน และกองทุนรวมดัชนีหุ้นไทย SET50 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 20 เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ในการบริหาร จัดการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ยังมีแผนในการพัฒนากระบวนการธรรมาภิบาลในการลงทุน อาทิ ในเรื่องของ ESG (Environment, Soicial, Governance) การลงทุนที่มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารที่มีธรรมาภิบาลของหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือในเรื่องของ CG (Corporate Governance) เป็นการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล ซึ่งจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ลงทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนภายใต้ การควบคุมดูแลของอนุกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการ กอช. ที่มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ การออมกับ กอช. เป็นรูปแบบการลงทุนระยะยาว ระหว่างทางผลตอบแทนการลงทุนอาจจะมีความผันผวนได้ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน หากผู้ออมมีสถานะเป็นสมาชิก กอช. จนถึงอายุครบ 60 ปี ไม่ต้องกังวลเพราะจะได้รับค้ำประกันผลตอบแทนตามกฎหมาย

สมาชิก กอช. สามารถดูยอดเงินออมและเงินสมทบจากรัฐ ผ่านแอปพลิเคชัน กอช ได้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือทางไลน์ (Line) “@nsf.th” ทางเว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ด้วยสมาร์ทโฟนของท่าน


“คุณออม  รัฐช่วยออม   คุณได้บำนาญ”