รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563

1. สถานการณ์ทั่วโลกใน 209 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม – 9 เมษายน 2563 (7.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 1,509,435 ราย เสียชีวิต 88,333 ราย ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศที่มียอดผู้ป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 427,101 ราย เสียชีวิต 14,668 ราย สเปนพบผู้ป่วย 148,220 ราย เสียชีวิต 14,792 ราย และอิตาลีพบผู้ป่วย 139,422 ราย เสียชีวิต 17,669 ราย

2. สถานการณ์ในประเทศไทย (8 เม.ย.63 เวลา 16.00 น.) ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 52 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 54 ราย นับเป็นลำดับที่ 2,370-2,423 จำแนกเป็นกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 22 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 22 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 21 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 คนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 5 ราย (คนไทย 3 ราย / ต่างชาติ 2 ราย)

2.2 ไปสถานที่ชุมนุมชน 4 ราย

2.3 อาชีพเสี่ยง 8 ราย

2.4 บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย (สะสม 55 ราย)

กลุ่มที่ 3 ได้รับผล lab ยืนยันพบเชื้อ อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 6 ราย

กลุ่มที่ 4 เดินทางมาจากอินโดนีเซียเข้า State Quarantines จำนวน 5 ราย

วันนี้ ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย

รายที่ 1 เป็นชายชาวฝรั่งเศส อายุ 74 ปี มีประวัติเดินทางกลับจากฝรั่งเศส และเดินทางไปเที่ยวโดยรถทัวร์ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ด้วยอาการ ไข้ ไอ ปวดท้อง ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรี เสียชีวิตวันที่ 7 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 31)

รายที่ 2 เป็นชายชาวไทยอายุ 82 ปี เข้ารักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด้วยอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เสียชีวิตวันที่ 8 เมษายน 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 32)

โดยสรุปภาพรวมวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 940 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,451 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 36 ราย เสียชีวิตสะสม 32 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,423 ราย


9 เมษายน 2563