สคบ. กับการแก้ไขปัญหา E-Commerce เพื่อรองรับ Thailand 4.0

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา E-Commerce ที่ยากต่อการดำเนินการเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (ครั้งที่ ๓) ณ ห้องกัญญลักษณ์ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท ๒๖ กรุงเทพมหานคร

การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต E-Commerce กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากสะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย แต่ธุรกิจ E-Commerce ยังพบปัญหาอุปสรรคที่ต้องการการแก้ไข เช่น การที่ผู้รับบริการบางรายถูกหลอกลวง การได้รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา ขั้นตอนการสั่งซื้อยุ่งยาก ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบัตรเครดิต การส่งของที่ล่าช้าและไม่เห็นสินค้าก่อนสั่งซื้อหรือสั่งจอง ฯลฯ จึงทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยากต่อการดำเนินการ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและควรเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สคบ. ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานและให้ความคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน E-Commerce ที่มีลักษณะยากต่อการดำเนินการ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ องค์กรผู้บริโภค ภาคผู้ประกอบการ และภาคประชาชน จำนวน ๓ ครั้ง ในครั้งที่ ๑ จัดเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ จัดเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะรวบรวมกระบวนการหารือรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยจัดทำเป็นรูปแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาด้าน E-Commerce เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ACCP) ต่อไป