โครงการพัฒนางานช่างศิลป์ไทยก้าวไกลสู่อนาคต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 !!

ภายใต้โครงการสัมมนาวิชาการด้านวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10

วันที่  26 กรกฏาคม 2561 เวลา 17:00 น.ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม ได้จัดเสวนา เรื่อง “การพัฒนางานศิลป์ไทย ก้าวนำไทยสู่อนาคต”ในหัวข้อนโยบายภาครัฐกับการพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และ หัวข้อมุมมองของครูช่าง กับ ก้าวต่อไปของศิลปะไทย โดย อาจารย์ปราโมทย์ บุญเต็ม หัวหน้าภาควิชาศิลปะประจำชาติ และ ศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง รวมทั้ง หัวข้อทำงานอย่างไรให้มีความสุข โอกาส อาชีพ โดย อาจารย์นิเวทร์ นกทอง ศิลปินอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสืบทอดศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทยรวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ ของผู้ที่สนใจด้านศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย

จัดโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ในการให้บริการการศึกษาดังกล่าวจะใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง เพราะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นมรดกทาง ภูมิปัญญาของบรรพชนที่ได้สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดงานศิลปะ จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างประณีตงดงามควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ และสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของไทย ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรมได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรมไม่ได้รับการสืบสาน และอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงการพัฒนาเผยแพร่ต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจ จะส่งผลทำให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย จึงควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเผยแพร่สู่สังคม และประชาชนทั่วไป การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืนให้วัฒนธรรมดำรงคงอยู่สืบไป

จากภารกิจดังกล่าวศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการพัฒนางานช่างศิลป์ไทยก้าวไกลสู่อนาคตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้น ในวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2561 โดยการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ประชาชนรวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนในสังคม ตลอดจนนักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้คงอยู่สืบไป!!