สคบ. ตรวจสอบความปลอดภัย “อุปกรณ์เครื่องเล่น ระบบไฟฟ้า สวนน้ำวานา นาวา และสวนน้ำแบล็คเมาท์เทน วอเตอร์ ปาร์ค”

      สคบ. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สวนน้ำวานา นาวาและสวนน้ำแบล็คเมาท์เทนวอเตอร์ ปาร์ค อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่น ระบบไฟฟ้า จุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครื่องเล่น การบำรุงรักษา รวมทั้งมาตรการการดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุก

ที่ผ่านมามีข่าวการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการเครื่องเล่นในสวนสนุกและสวนน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นการประมาทเลินเล่อของเด็ก ผู้ปกครอง ผู้ให้บริการ และความชำรุดบกพร่องของเครื่องเล่น มีผู้ได้รับอันตรายจากการใช้บริการปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง โดยที่ข้อมูลเบื้องต้นจากสถิติเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากเครื่องเล่นระบุรายละเอียดของปัญหาที่เกิดจากเครื่องเล่นไว้หลายประการ เช่น เครื่องเล่นไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีข้อกำหนดชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ควบคุมเครื่องเล่นแต่ละชนิด ขาดระบบการตรวจเช็คหรือตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะเล่นเครื่องเล่นดังกล่าว สคบ. จึงได้จัดโครงการ “สวนน้ำปลอดภัย สวนสนุกน่าเล่น” เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่น ระบบไฟฟ้า จุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครื่องเล่น การบำรุงรักษา รวมทั้งมาตรการการดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค

กิจกรรมครั้งนี้ สคบ. ได้ลงพื้นที่ ณ สวนน้ำวานา นาวาและสวนน้ำแบล็คเมาท์เทน วอเตอร์ ปาร์คในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยนายฐิตินันท์  สิงหา  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองหัวหิน สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุก และให้ผู้ประกอบการมีความระมัดระวัง รวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุก

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้บริการสวนน้ำและสวนสนุก สามารถร้องเรียนมายัง สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th (ร้องทุกข์ออนไลน์) หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ