ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง

ประกันสังคม แจงผู้ประกันตนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง กรณีหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ เป็นเวลานาน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมไม่เกิน 365 วัน ใน 1 ปี

นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และต้องหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์เป็นเวลานานหลายวัน ทำให้สูญเสียรายได้ เช่น ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเอดส์ โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมอง หรือกระดูกสันหลังเป็นเหตุให้อัมพาต ความผิดปกติของกระดูกหักที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น กระดูกที่มีการติดเชื้อ กระดูกติดช้า กระดูกไม่ติด กระดูกผิดปกติ หรือเหล็กดามกระดูกหัก และโรคหรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่ต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกินกว่า 180 วัน สามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 365 วันใน 1 ปี นอกจากนี้ผู้ประกันตนยังสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่ออีกว่า สำหรับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างหยุดงานจากการเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงาน ที่นายจ้างต้องจ่ายให้เต็มตามที่กำหนดอยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วแต่กรณี ผู้ประกันตนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคมจนกว่าสิทธิได้รับเงินค่าจ้างดังกล่าวได้สิ้นสุด จึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคมเท่าที่ระยะเวลาที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตามขอเพียงให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด คือ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง และขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนเพื่อให้ได้ความคุ้มครองทั้ง 7 กรณี คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือโทร 1506 พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

————————————————-

ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน