กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกับชุมชน ถวายผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

กฟผ. จัดงานถวายผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 โดยมีบริษัทในกลุ่ม กฟผ. และชุมชนโดยรอบ กฟผ. ร่วมใจถวายผ้าป่าและปัจจัย จำนวนเงิน 1,699,520 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2561 โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ถวายเงินผ้าป่าในนาม กฟผ. เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท รวมทั้งผู้แทนบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ผู้แทนพนักงาน และชุมชนโดยรอบ กฟผ. ร่วมสมทบทุนอีกจำนวน 699,520 บาท เพื่อมอบเป็นทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พร้อมกันนี้ ได้จัดให้ผู้บริหาร พนักงานและชุมชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้มอบเงินรวมกว่า 14.4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรภายใต้สังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย กองบาลีสนามหลวง กองงานพระธรรมทูต กองธรรมสนามหลวง และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมถึงเป็นทุนเล่าเรียนสำหรับคณะวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต โรงเรียนปริยัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรม ส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ และเป็นแบบอย่างให้พุทธศาสนิกชนหันมาศรัทธา ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมมากขึ้น

สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้นในปี 2547 เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูง จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรม และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

……………………………………………..