ก.แรงงาน เพิ่มทักษะนักศึกษาป.ตรี

ก.แรงงาน จัดหลักสูตรกว่า 20 สาขา เพิ่มทักษะนักศึกษาป.ตรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ใช้แนวทางประชารัฐประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เร่งแก้ปัญหาบัณฑิตตกงานกว่า 1.7 แสนคน โดยเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ที่กระทรวงแรงงาน ในการให้ความช่วยเหลือบัณฑิต และยกระดับคุณภาพแรงงาน และมอบหมายให้กพร. พัฒนาทักษะ (Up Skill/Re-Skill) ให้แก่บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้กับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบกิจการ

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะของบัณฑิตให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงแบ่ง หลักสูตรการฝึกอบรมเป็น 4 กลุ่ม กว่า 20 หลักสูตร ดังนี้ กลุ่มที่หนึ่ง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ การออกแบบอินโฟกราฟฟิกส์ การประกอบธุรกิจ ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที เทคนิคการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล กลุ่มที่สอง หลักสูตรภาษาต่างประเทศ/ท่องเที่ยวและบริการ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญีปุ่น และการบริการที่ประทับใจ กลุ่มที่สาม หลักสูตร Soft Skill เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม มนุษบ์สัมพันธ์ในองค์กร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มสุดท้าย หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เช่น การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

“หลักสูตรจะมีระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่ 6-240 ชั่วโมง บัณฑิตจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสร้างสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนะนำเทคนิคการตอบข้อซักถามในการเข้าสัมภาษณ์สมัครงาน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่ดำเนินการฝึก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา สุราษฎร์ธานี และจะมีการขยายฝึกอบรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ http://eit.dsd.go.th/~skill/index.php หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 และกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0-2245-4035 และมีจุดบริการแนะแนวการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) กระทรวงแรงงาน และนอกจากนี้มีการบริการฝึกอบรมทักษะฝีมือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.dsd.go.th เลือกเมนู it’your choice ” อธิบดีกพร. กล่าว