สพร.ระยอง เตรียมแรงงานป้อนอุตสาหกรรม รองรับขยายการลงทุน EEC

นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง (สพร.17 ระยอง) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนที่โดดเด่นใน AEC และไทยจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเดิมในอนาคต โดยหลุดจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) เพื่อมุ่งไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปีข้างหน้า โดยใช้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนมุ่งเน้นให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) ส่วนหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สถานประกอบกิจการที่ต้องการการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นนวัตกรรม

สพร.17 ระยอง เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการพัฒนาทักษะให้กับแรงงาน ทั้งแรงงานใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ โดยได้รับมอบหมายให้พัฒนากำลังแรงงานรองรับการขยายการลงทุนในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับในปี 2561 มีแผนพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับ EEC จำนวน 3,140 คน ดำเนินการแล้ว 2,600 คน ประกอบด้วย หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ( 35 – 280 ชม.) จำนวน 940 คน เป็นการฝึกทักษะให้กับกลุ่มแรงงานใหม่ เพื่อให้มีทักษะ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานก่อนจะเข้าไปทำงานในสถานประกอบกิจการ สาขาที่ดำเนินการฝึก อาทิ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ดำเนินการแล้ว 578 คน และหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (18– 60 ชม.) จำนวน 2,200 คน ดำเนินการแล้ว 2,022 คน

นางดรุณี กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรยกระดับฝีมือ จะเป็นการฝึกให้กับแรงงานที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ บ้างแล้ว จึงฝึกทักษะในระดับสูงขึ้น ส่วนใหญ่มักเป็นการฝึกให้กับแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ ล่าสุดได้ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือให้กับกลุ่มหัวหน้างานของสถานประกอบกิจการ ในสาขา การบำรุงและรักษาเครื่องจักร เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถ ในการดูและรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งกลุ่มผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อขยายผลการฝึกด้วย ซึ่งการฝึกดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน รองรับการขยายตัวกลุ่มอุตสาหกรรมในเขต EEC

นอกจากนี้ยังได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561 ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกกว่า 14.6 ล้านบาทในการปรับปรุงห้องฝึกอบรม เพื่อรองรับครุภัณฑ์การศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม อาทิ แผงทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา PLC ,ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ,ชุดฝึกอบรมการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ( HMI) ถึง 16 ชุด จึงมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ EEC ได้เป็นอย่างดี เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC สถาบันฯ 17 ระยอง ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อม และศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อีกด้วย ผอ.สพร.17 ระยอง กล่าวทิ้งท้าย