บางจากฯ ร่วม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น คงจำนวนพนักงานไว้เท่าที่จำเป็น ดำเนินงานได้ต่อเนื่อง ไม่กระทบความมั่นคงด้านพลังงานและการให้บริการลูกค้า

บางจากฯ ตอบรับนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ด้วยการคงจำนวนพนักงานที่ทำงานในสำนักงานและสถานที่ปฏิบัติการต่างๆ ไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อลดความแออัดและลดโอกาสในการแพร่เชื้อในที่ทำงานและที่สาธารณะ พร้อมสร้างความมั่นใจในด้านการปฏิบัติการและการให้บริการที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ออกไปไม่มีกำหนด และได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีกำหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2563

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน บริษัท บางจากฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานและการให้บริการทางธุรกิจด้วยการเตรียมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ไว้รองรับ เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและการให้บริการลูกค้า หรือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท บางจากฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พนักงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ เช่นในโรงกลั่นน้ำมัน มีการแบ่งทีมปฏิบัติงานตามช่วงเวลา โดยจะได้รับการดูแลด้านสถานที่ทำงานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) ป้องกันการแพร่เชื้อและติดเชื้อ

สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศยังคงจำหน่ายน้ำมันตามปกติ ส่วนร้านสะดวกซื้อ SPAR และร้านกาแฟอินทนิลยังคงให้บริการตามปกติเช่นกัน ยกเว้นในเขตที่มีประกาศจากราชการจะเปิดให้บริการจำหน่ายเฉพาะนำกลับบ้านเท่านั้น โดยมีบางสาขาที่อยู่ในห้างและมหาวิทยาลัยที่ภาครัฐขอความร่วมมือปิดเป็นการชั่วคราว สำหรับช่องทางติดต่อบริษัทฯ ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangchak.co.th เฟสบุ๊ก www.facebook.com/Bangchak/ และ Call Center 1651

ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานตามสถานการณ์ โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด


เกี่ยวกับบางจากฯ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลักคือ 1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย 2) กลุ่มธุรกิจการตลาด ช่องทางหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ กว่า 1,200 แห่ง มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เสริมด้วยธุรกิจ Non – oil ร้านกาแฟอินทนิลและร้านสะดวกซื้อ SPAR เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผ่านการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของบมจ. บีซีพีจี ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพและน้ำ ในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และลาว 4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ธุรกิจปิโตรเลียม ผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ผู้พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ และธุรกิจเหมืองลิเทียม ผ่านการถือหุ้นใน Lithium Americas Corp. (LAC) ผู้ประกอบธุรกิจเหมืองลิเทียมในประเทศอาร์เจนติน่าและสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันนวักรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว (Green Ecosystem) ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการก้าวกระโดดของพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศต่อไป


30 มีนาคม 2563

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2335 4658, 0 2335 4823

Email: kulkanya@bangchak.co.th; thana_m@bangchak.co.th