1 ส.ค. นี้ พม. จัดงานวันสตรีไทย 2561 ภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 25 ก.ค.61 เวลา 11.00 น. ที่หอประชุมมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 เป็นครั้งแรกของการจัดงานวันสตรีไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันสตรีไทย พร้อมทั้งอัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี 4 ประการ คือ ประการที่ 1 พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดี ประการที่ 3 พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ ประการที่ 4 พึงฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี 4 ประการ มาเป็นพันธกิจที่สำคัญในการดำเนินงาน ด้านสตรีของประเทศ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และคุณค่า ของสตรีไทย สำหรับปี 2561 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 อีกทั้งโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2561 กระทรวง พม. จึงได้ตระหนักถึงพลังของสตรีไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการธำรงรักษาความมั่นคงของครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสตรีไทย และส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีไทยมีความรู้ ความสามารถ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป จึงได้กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ด้วยความร่วมมือกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยย่างต่อเนื่อง ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 และพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมภาคเช้า ได้แก่ การเสวนาเรื่อง “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” และพิธีแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 และ 2) กิจกรรมภาคบ่าย ได้แก่ การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 และพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ในเวลา 17.30 น. นอกจากนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการถวายความอาลัย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการนำเสนอผลงานสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น นิทรรศการผลิตภัณฑ์ของกระทรวง พม. (ผลิตภัณฑ์จากร้าน “ทอฝัน by พม.” และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว) รวมทั้งบูธแสดงผลงานและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคีเครือข่าย

#########