สธ. จับมืออาเซียน เดินหน้าพัฒนาเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและในอาเซียน เดินหน้าความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ เน้นดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพระดับอาเซียน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมอมารี ดอนเมืองฯ กรุงเทพมหานคร  นายแพทย์อรรถพล ชีพสัตยากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ : กรณีเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพระดับอาเซียน (Workshop for Knowledge Development on Occupational Health Surveillance: ASEAN Guideline for Occupational Health Surveillance)

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์เฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการระดับอาเซียน (ASEAN Guideline for Occupational Health Surveillance Criteria at Workplace) ภายใต้แผนความร่วมมือระดับอาเซียนด้านอาชีวอนามัย  ASEAN Health Cluster 1  ซึ่งประเทศไทย โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ได้รับเกียรติจากมติที่ประชุมนักวิชาการอาวุโสระดับอาเซียนให้เป็นแกนหลัก

นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไปว่า นับเป็นย่างก้าวสำคัญของความร่วมมือดำเนินงานด้านสาธารณสุขของกลุ่มประเทศอาเซียน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ โดยการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เครือข่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาเซียน (ASEAN – OSHNET) และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย อาทิ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมอาเซียน กรมวิชาการเกษตร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ผู้เชี่ยวชาญอนุสัญญาระหว่างประเทศ และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน

 

**************************************************