สธ. ขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ 4 คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สร้างบุคลากรให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคนดี คนเก่ง มีความเพียร และมีจิตสำนึก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ว่า ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบคุณธรรมที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้บุคลากร ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ภายใต้คุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และยึดค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข MOPH  ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม เป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

“เชื่อมั่นว่าบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ต้องมีศักยภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสำนึกคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญ  หันมาร่วมมือกันสร้างเป้าหมายใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ก็จะทำให้กระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า” นายแพทย์พรรณพิมลกล่าว

ทั้งนี้ โครงการ “ตลาดนัดคุณธรรม” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) 21 หน่วยงาน เข้าร่วม 2 กิจกรรมหลัก คือการแสดงผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม จำนวน 21 หน่วยงาน และกิจกรรมประกวดร้องเพลงคุณธรรมนำไทย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมกระทรวงสาธารณสุขสู่สังคมคุณธรรม ภายใต้การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีแนวคิดให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมก้าวสู่ “สังคมคุณธรรม” ต่อไป