พส.จัดเวทีบูรณาการเครือข่ายการดำเนินการด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และรับทราบแผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  บูรณาการเครือข่ายการดำเนินการด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมรับฟัง ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางนภา กล่าวว่า  “โครงการหมู่บ้านสกรณ์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ            พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่ ดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการดำเนินงาน มีรูปแบบการบริหารในลักษณะของคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย ๑) โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ๒) โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง – ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ – กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี  ปัจจุบันทั้ง ๒ แห่ง มีสหกรณ์ทั้งสิ้นจำนวน ๗ สหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด, สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด, สหกรณ์การเกษตรหนองพลับรุ่งเรือง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด

นางนภา กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการเครือข่ายการดำเนินการด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการวิพากษ์และติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งเสนอแนวทางกลยุทธ์การดำเนินงานในรูปแบบใหม่ ให้เกิดการผนึกกำลังของทุกสหกรณ์ในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กรรมการสหกรณ์ในพื้นที่ ๗ แห่ง หน่วยงานราชการในพื้นที่สหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ศูนย์ประสานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ รวมทั้งสิ้น ๗๔ คน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังคงน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านสหกรณ์จนสามารถยกระดับ ยกฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ และครอบครัวให้มีอาชีพที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่กลุ่ม ชาวไร่ศูนย์พัฒนาไทย- อิสราเอล เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ดังนี้ “…สหกรณ์นี้ ก็จะต้องเข้าใจว่าเป็นวิธีหนึ่ง มีการร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อน เพื่อจะให้ได้ผลในการพัฒนาความเป็นอยู่ของตน และอยู่รวมกันก็ทําให้มีแรงงาน คือร่วมแรงงานเพื่อการอาชีพให้เจริญงอกงาม…” นางนภากล่าวในตอนท้าย