เลขาธิการ ก.ค.ศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ทุกส่วนในสังกัด หลังจากที่ได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้บุคลากรในสำนักงาน ก.ค.ศ. สลับวันทำงานและให้เหลื่อมเวลารับประทานอาหาร เพื่อลดความแออัดของจำนวนบุคลากรภายในสำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งสำรวจจุดให้บริการจัดวางเจลแฮลกอฮอลล์ เพื่อให้เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ และขอความร่วมมือบุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย ในขณะปฏิบัติงาน

โดย ดร.อัมพร พินะสา ได้กล่าวเน้นย้ำกับบุคลากรสำนักงาน ก.ค.ศ. ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้คอยเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามสถานการณ์ข่าวจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการร่วมแรง ร่วมใจ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้แพร่กระจายสู่ตนเองและบุคคลรอบข้าง