อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประจำการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามจุดคัดกรองและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทำการวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจและเพื่อสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้ากรมปศุสัตว์และบุคคลที่มาติดต่อราชการในกรมปศุสัตว์ มีประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ให้ทุกหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอาคาร/สถานที่ และด้านการปฏิบัติงาน

ซึ่งด้านอาคาร/สถานที่ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามอาคาร/สถานที่ภายในกรมปศุสัตว์ Big Cleaning เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 และทุกรายสัปดาห์ และมีจุดคัดกรองตามอาคาร/สถานที่ต่างๆ ภายในกรมปศุสัตว์เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19 โดยกำหนดจุดคัดกรองครอบคลุมทั้งหมดในกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ทางเข้า-ออก ตึกผู้เชี่ยวชาญ ตึกอุศภราช ตึกโรงอาหาร ตึกวิจิตรพาหนการ ตึกชัยอัศวรักษ์ ตึกกองคลัง ตึกสำนักงานเลขานุการกรม ตึกจักรพิชัย และตึกอำนวยการ โดยเจ้าหน้าที่และบุคคลที่มาติดต่อราชการทุกคนจะต้องตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ/วัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาด และสวมหน้ากากอนามัย พร้อมติดสติกเกอร์เมื่อผ่านจุดคัดกรองทุกราย สำหรับบุคคลใดมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการเจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก และมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางกรมปศุสัตว์จะดำเนินการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ทุกคนมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ