กคช.ร่วมฉลองเปิดร้าน “ทอฝัน By พม.” สาขาตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี

การเคหะแห่งชาติร่วมฉลองเปิดสาขาใหม่ ร้าน “ทอฝัน By พม.” สาขาตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน พร้อมเยี่ยมชมมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของ การเคหะแห่งชาติ และมอบของที่ระลึกให้ประชาชนที่จองบ้านกับการเคหะแห่งชาติ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง จึงได้ยกระดับการพัฒนาตลาดชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้ก้าวไปสู่ยุคใหม่ ภายใต้ชื่อ “ตลาดเคหะประชารัฐ” ซึ่งเป็นตลาดประเภทที่ 10 ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐของกระทรวงมหาดไทย โดยตลาดเคหะประชารัฐได้มีการเปิดตลาดนำร่องใน 4 มุมเมือง ได้แก่ ตลาดเคหะประชารัฐ “ชวนเดินเพลินใจ” บวร – ร่มเกล้า ตลาดเคหะประชารัฐ “ชุมชนสุขใจ” พหลโยธิน 44 และนนทบุรี (วัดกู้ 2) รวมถึงตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง พร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการให้มีความก้าวหน้าและเติบโตทางธุรกิจด้วยแนวคิดสำคัญคือ การช่วยค้าปลีกไทยให้มีความสามารถเชิงการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน

สำหรับการเปิดร้าน “ทอฝัน by พม.” สาขาตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นร้านที่ 5 ของ โครงการ “ทอฝัน by พม.” ซึ่งเป็นรูปแบบประชารัฐ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวง พม. และการเคหะแห่งชาติ รวมถึงบริษัท ยิ่งเจริญ บางพลี จำกัด ซึ่งได้สนับสนุนด้านสถานที่และบุคลากรประจำร้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ช่วยส่งเสริมให้สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง ตลอดจนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการคุ้มครองดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพจาก 19 หน่วยงาน สังกัดกระทรวง พม. ได้ฝึกอาชีพ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง

ทั้งนี้ ตลาดเคหะประชารัฐ (พลาซ่า) เยส บางพลี ตั้งอยู่บริเวณถนนเทพารักษ์ กม. 22.5 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์การค้าชุมชนหรือช้อปปิ้งมอลล์แบบครบวงจร มีพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 23,000 ตารางเมตร สามารถให้บริการครอบคลุมประชาชนในพื้นที่อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ รหวมถึงอำเภอบางเสาธง ของจังหวัดสมุทรปราการ