การประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นภาคกลาง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เป็นประธานพิธิเปิดงานประกวดตำบลจัดการสุขภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพภาคกลาง ปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ และแก้ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย ลดปัญหาสุขภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่พื้นที่ที่มีผลงานเด่นและนวัตกรรมสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน กรม สบส. โดยสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จังหวัดชลบุรี จึงจัดงานดังกล่าวเพื่อประกวดผลงานเด่นของตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 4 , 5 และ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้เข้าประกวดระดับเขตมาแล้ว  เพื่อค้นหาตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับภาคกลาง ซึ่งผลการประกวดตำบลที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เขต 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เขต 5 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เขต 4 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง