กคช.เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ จำนวน 2 สัญญา

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ จำนวน 2 สัญญา ได้แก่

สัญญาที่ 1 การยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง โฉนดเลขที่ 33902 เลขที่ดิน 33 หน้าสำรวจ 10300 เนื้อที่ประมาณ  301 ตารางวา กำหนดยื่นซองเสนอราคาฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก)..าคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.45 น.  

สัญญาที่ 2 การยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าอาคารสโมสร 2 ชั้น และสระว่ายน้ำในโครงการ บ้านประชานิเวศน์ 1 ตั้งอยู่ที่ซอยเทศบาลนิมิตเหนือซอย 8 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กำหนดยื่นซองเสนอราคาฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5  (ฝั่งตะวันออก)..อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.45 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โทร. 0 2351 7033, 0 2351 6693,..0..2351..6137 และ..0..2351..7891 สำนักงานเคหะชุมชนร่มเกล้า.2..โทร. 0 2543 9959 หรือ สำนักงานเคหะชุมชนประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0 2591 6519 – 20 ในวันและเวลาทำการ หรือ www.nha.co.th