กรมพัฒน์ฯ ชู MOC Biz Club โมเดล เป็นเรือธงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมชวนคนไทย ร่วมใจ-ช้อป-ชิม-ชมสินค้าพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น (Local Economy) โดยใช้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย เตรียมเปิดพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ณ เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 4 อิมแพค เมืองทองธานี  จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (ระดับประเทศ) ให้เป็นเวทีแสดงศักยภาพและจำหน่ายสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 พร้อมกับจัดกิจกรรมสัมมนา เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสริมเขี้ยวเล็บให้ผู้ประกอบการรายย่อย

นายสาโรจน์  สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวงาน The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการระดับฐานรากในท้องถิ่น (Local Economy) ผ่านเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 11,000 ราย ที่กระจายอยู่ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะคอยช่วยเหลือส่งเสริม เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเป็นไปในลักษณะเครือข่ายธุรกิจระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศที่มีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลางในการทำหน้าที่ประสานอำนวยการอย่างใกล้ชิด เพื่อระดมพลังคิดค้น พัฒนา ตลอดจนจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่

การจะมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระดับประเทศที่เข้มแข็ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยก่อน ทั้งในแง่ขององค์ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีช่องทางตลาดใหม่ๆ รวมทั้งยังต้องมีพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต       ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้ยกระดับตนเองสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มีเพื่อขยายฐานธุรกิจต่อไปนั้น เป็นภารกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ โดยจะจัดงาน ‘The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก’ ซึ่งภายในงานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการแสดงและจำหน่ายสินค้า มี 6 โซนได้แก่  1) โซนแสดงและจำหน่ายสินค้าจาก 4 ภาค 77 จังหวัด  2) โซนนิทรรศการและต้นแบบเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น  3) โซนเจรจาการค้า (Business Matching)  4) โซนให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ  5) โซนจำหน่ายอาหาร และ 6) โซนบริการ Health and Spa  และส่วนของกิจกรรมสัมมนา เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จาก  ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จะผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโซนคลีนิกให้คำปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร เรียกว่ามางานเดียวได้ครบทุกมิติทั้งช้อป ชิม ชม และได้องค์ความรู้ติดตัวกลับบ้านไปด้วย

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมภายในงานนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีอีก 1 กิจกรรมที่สำคัญคือ พิธีมอบรางวัลการประกวด “เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น” ใน 10 สาขา คือ

1) ด้านการตลาดชุมชน : ส่งเสริมพัฒนาตลาด สร้างโอกาสและรายได้แก่ชุมชนอย่างชัดเจน

2) ด้านการตลาดออนไลน์ : โดดเด่นการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ด้านการตลาดสร้างสรรค์ : สร้างสรรค์การตลาดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่เครือข่ายและชุมชน

4) ด้านการตลาดสู่สากล : เพิ่มศักยภาพทางการค้า เชื่อมโยงสู่ตลาดสากลอย่างเป็นรูปธรรม

5) ด้านการบริหารจัดการ : มีเป้าหมายและแผนบริการจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

6) ด้านการพัฒนาสมาชิก : สร้างความเข้มแข็ง และประโยชน์แก่สมาชิกอย่างชัดเจน

7) ด้านนวัตกรรมการค้า : สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8) ด้านการประสานและแบ่งปัน : ร่วมมือร่วมใจ เชื่อมโยงพันธมิตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

9) ด้านการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบาย : บูรณาการการทำงาน และขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

10) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : มีส่วนร่วมเกื้อกูลพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและยกย่องให้กำลังใจแก่เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัด ที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ และเป็นต้นแบบเครือข่ายธุรกิจที่ดี ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกในการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง อีกทั้งช่วยเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในชุมชนจนเป็นที่ยอมรับก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง รางวัลนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและควรค่าแก่ทุกความวิริยะอุตสาหะของผู้ประกอบการในแต่ละเครือข่ายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงาน ‘The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก’ ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ขอเชิญมาสนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้วยการช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าจาก 77 จังหวัดทั่วไทย ลองชิมอาหารเลิศรสต้นตำรับร้านดังจาก 4 ภาค  พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำ และลุ้นรับ iPhone X และสร้อยคอทองคำทุกวัน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

****************************************

ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า