กคช.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานถึงวันที่ 6 ส.ค.61

นางอรุณศรี  นิลทิรัง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ จำนวน 14 ตำแหน่ง 80 อัตรา ประกอบด้วย วิศวกร (โยธา) 16 อัตรา, วิศวกร (เครื่องกล) 1 อัตรา, วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา, นิติกร 4 อัตรา, พยาบาล 1 อัตรา, พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา, พนักงานตรวจสอบภายใน 1 อัตรา, เศรษฐกร 6 อัตรา, พนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา, บุคลากร 2 อัตรา, พนักงานประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา, พนักงานจัดการทรัพย์สิน 36 อัตรา, ช่างเทคนิค (วิชาช่างก่อสร้าง หรือวิชาช่างโยธา) 1 อัตรา และช่างเทคนิค (วิชาช่างสำรวจ) 3 อัตรา

สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เช่น มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 6 สิงหาคม 2561) ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วและไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เป็นต้น ส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาตามคุณวุฒิที่กำหนด และต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ได้มีการรับรองไว้แล้ว โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ภายในวันปิดรับสมัครสอบ วันที่ 6 สิงหาคม 2561

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://job.nha.co.th พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา สามารถส่งหลักฐานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครงาน)
โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในอัตราค่าธรรมเนียม 260 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หลังจากนั้นจะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://job.nha.co.th หรือ www.nha.co.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” กำหนดสอบข้อเขียนวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับการประกาศผลสอบจะแจ้งทางเว็บไซต์ดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 7379 , 0 2351 6239, 0 2351 6014, 0 2351 7901 และ 0 2351 6374 ในวันและเวลาราชการ