ดิศกุล นั่งหัวโต๊ะบัญชาการทำประกาศแนวทางการดำเนินการ กศน.ในภาวะวิกฤต ป้อง Covid-19 แพร่กระจาย ตามมติ ครม.และประกาศ ศธ.

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงาน กศน. ได้กำหนดมาตรการเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากการปิดสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษา กศน.จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Online,  e-Learning ในลักษณะต่างๆ เช่น การเรียนในรูปแบบ Google Classroom การเรียนผ่าน Platform , Facebook Live จัดให้มีการเรียนในลักษณะการมอบหมายงานให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการให้คำปรึกษาโดยใช้ Social Media เช่น Line App. และให้ส่งงานในลักษณะใบงาน หรือรายงานในภายหลัง โดยให้มีการติดตามและประเมินผู้เรียนเป็นระยะ หรือจัดให้มีการเรียนผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV หรือทาง Podcast สำหรับการจัดสัมมนาที่เป็นเงื่อนไขของการจบการศึกษาของการเทียบระดับการศึกษา ขอให้ดำเนินการในรูปแบบอื่น ที่ไม่ใช่ในรูปแบบการรวมกลุ่ม เช่น อบรมทางไกล หรือออนไลน์ ทั้งนี้ ต้องกำหนดให้ครอบคลุมเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดในการกำหนดจัดการสัมมนาเพื่อการจบการศึกษาด้วย สำหรับกรณีนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมสัมมนารูปแบบเดิม ให้สถานศึกษาสามารถจัดได้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและ สำนักงาน กศน.แจ้งให้ดำเนินการได้ ด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องไม่เป็นไปในรูปแบบชั้นเรียน หรือการรวมกลุ่มของผู้เรียน ให้ปรับเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะรูปแบบอื่น อาทิ ออนไลน์ ออฟไลน์ ใบงาน หรือแยกสอนเป็นรายบุคคล โครงการอบรม/พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร ขอให้เลื่อนไปจนกว่าสำนักงาน กศน.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป หากเป็นกรณีสำคัญ จำเป็น ให้ทำหนังสือขออนุญาตมายังสำนักงาน กศน.เพื่อพิจารณาเป็นรายโครงการต่อไป

ดร.ดิศกุล กล่าวต่อไปว่า ภารกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.ซึ่งดำเนินงานโดยห้องสมุดประชาชนในสังกัดสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศนั้น ก็ให้ปิดการให้บริการห้องสมุดประชาชน โดยให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านในลักษณะออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดฯ และเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัด หรือเว็บไซต์อื่นๆ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.ซึ่งต้องปิดเรียนตามมติ ครม.และประกาศ ศธ.ด้วยเหตุผลพิเศษ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาให้บุคลากรในสถานศึกษาทำงานเหลื่อมเวลา หรือสลับกันมาปฏิบัติราชการ โดยให้ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ราชการเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ ให้มีการมอบหมายงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล และมีการติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ และอาจสั่งให้บุคลากรมาปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้ ครู ศศช.งดจัดการเรียนการสอนเช่นกัน แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจอื่นใน ศศช. บุคลากรจ้างเหมาบริการให้ผู้บริหารสถานศึกษาสั่งให้มาปฏิบัติงานตามปกติ และมอบหมายงานให้ดำเนินการตามข้อตกลงในการจ้างเหมาเพื่อไม่ให้งานราชการมีความล่าช้าและเกิดความเสียหาย ในส่วนของสำนักงาน กศน.กทม./จังหวัดทุกแห่ง ให้ปฏิบัติราชการตามปกติ ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.ได้กำหนดให้มีการประเมิน ติดตามสถานการณ์และการดำเนินการตามมาตรการข้างต้นทุกระยะ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน ให้รองรับตามสถานการณ์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป