กรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน จ.ชลบุรี คืบหน้ากว่า 68%

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี บนทางหลวงหมายเลข 331 ระหว่าง กม.37 – กม.49 และงานก่อสร้างขยายถนน ทล.331 ระหว่าง กม.49 – กม.37 (บริเวณทางแยกต่างระดับมาบเอียง ถึง บริเวณบ้านโป่งสะเก็ด) ระยะทางรวม 11.83 กิโลเมตร คืบหน้ากว่าร้อยละ 68

ทางหลวงหมายเลข 331 เป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรสูงมาก เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง ดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพาน ลักษณะการก่อสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตและงานก่อสร้างถนน ลักษณะเป็นผิวทางคอนกรีต เป็นการออกแบบปรับปรุงขยายช่องจราจรหลักจากเดิม 4 ช่องจราจร ไป – กลับ เพิ่มเป็น 6 ช่องจราจร ไป – กลับ ซึ่งช่องจราจรทั้งหมดจะอยู่ในเขตทางหลวง ไม่มีการเวนคืนเพิ่มเติม งบประมาณ 3,465,645,159 บาท

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จ กันยายน 2563 ซึ่งจะช่วยรองรับและบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักโดยเฉพาะบริเวณทางแยก รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม และเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งที่เป็นเครือข่ายสำคัญไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


19 มีนาคม 2563