“ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง”

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความเห็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และคณะทำงานฯ

การประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสสัตว์ในสถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง พ.ศ. … ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์