ก.แรงงาน คิกออฟ สอนทำหน้ากากอนามัย – เจลล้างมือในสถานประกอบการ ป้องกันแรงงานจากโควิด – 19

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน คิกออฟ สอนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ณ บริษัทบางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดปทุมธานี สร้างการรับรู้แรงงานในสถานประกอบการรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด – 19 ก่อนดีเดย์เข้าไปสอนทำหน้ากากอนามัยในสถานประกอบการทั่วประเทศ

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเยี่ยมชมการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าใช้ในครัวเรือนแก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19)ณ บริษัทบางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสุวรรณ์ ดวงตา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยแรงงานทุกคนต่อสถานการณ์โควิด – 19 ในขณะนี้ โดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่เข้าไปดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้างในสถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปได้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโควิด – 19 โดยให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสานสถานประกอบการที่จะเข้าไปฝึกการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าใช้เองในครัวเรือน ซึ่งมีวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ฝึกสอนและสาธิตการทำหน้ากากอนามัยและทำเจลล้างมือให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านของกรมการจัดหางาน ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เป็นต้น

ดร.ดวงฤทธิ์ฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมยังได้จัดทีมแพทย์และพยาบาล ในเครือข่ายสถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคมไปให้ความรู้แก่แรงงานในสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานประกอบการ เรื่อง“รู้จริงโรค COVID – 19 ไปกับประกันสังคม” เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานในสถานประกอบการในการป้องกันโรคดังกล่าวอย่างถูกต้องอีกด้วย