กรมการแพทย์จับมือภาคเอกชนเร่งผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เพื่อลดการระบาดของโรค Covid-19

วันที่ 18 มีนาคม 2563 กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์และบริษัทเบฟเทค จำกัด เพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่มีคุณภาพ อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรมการแพทย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความจำเป็นและการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลใช้ในการป้องกันตนเอง  และใช้ในสถานพยาบาล  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายมีจำนวนไม่เพียงพอและบางผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้มาตรฐาน  กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง จึงได้ร่วมมือกับบริษัทเบฟเทค จำกัด สนับสนุนการผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่มีมาตรฐานคุณภาพ อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ช่วยแก้ปัญหาภาวะวิกฤติของชาติที่ต้องร่วมด้วยช่วยกัน

 แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความเป็นองค์กรที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสถาบันโรคผิวหนัง ร่วมกับความช่วยเหลือและร่วมมือจากภาคเอกชน โดยบริษัทเบฟเทค จำกัด  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศในการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 สถาบันโรคผิวหนังจึงร่วมมือกับบริษัทเบฟเทค จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันโรคผิวหนัง และเป็นการร่วมสนับสนุนการผลิตและการกระจายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล


กรมการแพทย์# สถาบันโรคผิวหนัง#ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ