สศก. สนองมาตรการรัฐเข้มข้น โควิด-19 เชิญชวนแสดงความยินดีผ่านระบบออนไลน์ ครบรอบ 41 ปี สศก. พร้อมเล็งแนวทาง Work from home ย้ำ งานมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบผู้ติดต่อราชการ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งยังคงมีแนวโน้มการระบาดในวงกว้างมากขึ้น รัฐบาลจึงได้สั่งการให้ส่วนราชการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ และปฏิบัติตามาตรการข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด เพื่อชะลอและหยุดยั้งจากการระบาดของโรค ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 ของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรองรับสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งนอกจากจะมีการคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามบริเวณต่างๆ ซึ่งในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สศก. ได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day โดยทำความสะอาด ทั้งสถานที่ห้องปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมบริเวณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยรอบทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรและผู้มาใช้บริการของหน่วยงาน

นอกจากนี้ เลขาธิการ สศก. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พิจารณาศึกษาแนวทางการทำงานที่บ้าน (Work from home)  อาทิ การเตรียมระบบสนับสนุนการทำงานแบบ Video Conference หรือระบบแฟลตฟอร์มต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเข้ามาช่วยดำเนินการ  มีกำหนดประเภทงานและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่จำเป็นในการผลัดเวรให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มาติดต่อราชการ และมอบหมายงานที่จะให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติราชการภายในที่พักอาศัย โดยจะมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด รูปแบบการติดต่อสื่อสาร การติดตามประเมินความก้าวหน้า และการรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ขณะที่การจัดประชุม อบรม ที่จำเป็นต้องดำเนินการ สศก. จะกำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มให้ชัดเจน โดยไม่ให้มีการรวมกลุ่มเกิน 50 คน ตามมาตรการตามที่สาธารณสุขกำหนด รวมถึงการจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ตามหลัก Social Distance  การรับประทานอาหารจานเดียว หรือ อาหารกล่อง เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 41 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัด คัดกรอง และจำกัดผู้เข้าร่วมงาน  โดยลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น คงไว้เพียงกิจกรรมที่ดำเนินการตามประเพณี โดย สศก ได้พัฒนาระบบเวบไซต์ เปิดให้แขกผู้มีเกียรติและบุคคลทั่วไปสามารถร่วมแสดงความยินดีในรูปแบบออนไลน์ โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านสามารถร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 41 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ได้ทาง www.oae.go.th  โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาร่วมงาน เพื่อร่วมกันยับยั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน


ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม