ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว และลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ณ บ้านหนองมะอึ หมู่ 4 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว    

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สระแก้ว นางสาวกัญญา รงค์จันทมานนท์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายวุฒิพงษ์ ธรรมสาร นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวใบพร สว่างอารมณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นายสมบูรณ์สมจิตต์ นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาววนิดา ขอชนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวพนิดา นามสีฐาน เจ้าหน้าที่ตรวจและประสานราชการ กลุ่มตรวจและประสานราชการ ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินการของกลุ่มงานต่างๆ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้คำปรึกษา ข้อแนะนำในการปฏิบัติและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว เลขที่ 607 ศูนย์ราชการ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วและคณะ ได้ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรรมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยมี นางสาวอัมพร ตาลศรี ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช.) จำกัดพร้อมด้วย นางสาวดวงพร คำพิบูลย์ เหรัญญิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกของสหกรณ์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มสมาชิก รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพในพื้นที่ ทั้งนี้ สหกรณ์ ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช.) จำกัดได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เกษตรกรในโครงการได้รับการจัดสรรที่ดิน รายละ 6 ไร่ แบ่งเป็นแปลงที่ดินเกษตรกรรม 5 ไร่ และที่อยู่อาศัย 1 ไร่) ในพื้นที่ 2 ตำบล(ตำบลโนนหมากเค็ง เกษตรกร 60 ราย และตำบลวัฒนานคร เกษตรกร 30 ราย) รวมเนื้อที่ 540 ไร่ เกษตรกร 90 ราย และได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ก่อสร้างที่อยู่อาศัย สร้างถนนสายหลักสายซอย แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบประปาแบบหอถังสูงพร้อมระบบโซล่าเซล ด้านการพัฒนาอาชีพได้มีการส่งเสริมอาชีพหลักการเลี้ยงโคเนื้อ ในโครงการ โคบาลบูรพา รายละ 5 ตัว มีการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรจากหน่วยงานต่างๆ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว มีแผนดำเนินการในพื้นที่ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ใน 3 กิจกรรม คือ 1.) ส่งเสริมการทำหลุมพอเพียงในพื้นที่แปลงรวม 2.) ส่งเสริมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 3.) ส่งเสริมโรงเรือนกางมุ้งปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ รวมทั้งจัดทำระบบการส่งน้ำและกระจายน้ำ กับการใช้แผงโซล่าเซล พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดพลังงาน ณ บ้านหนองมะอึ หมู่ 4 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จากการลงพื้นที่และได้รับทราบปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรโดย สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้ขอให้สหกรณ์โคบาลบูรพา ซึ่งสนับสนุนการเลี้ยงโคขอให้ชะลอการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในโครงการฯ เนื่องจากระยะเวลาการเลี้ยงโค มีระยะเวลาเพียง 7 เดือน สมาชิกของสหกรณ์ จึงไม่มีผลผลิตลูกโค มาจำหน่ายเป็นรายได้ ทำให้ภาระหนี้สินเกษตรกรในโครงการไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ จึงขอให้ ส.ป.ก.สระแก้ว ประสานงานให้ความช่วยเหลือ ลดภาระหนี้สิน อีกทางหนึ่ง