กระทรวงเกษตรฯ ชูแอปพลิเคชัน “TAS2GO” ปรับการบริการสู้โควิด-19  

กระทรวงเกษตรฯ รับมือโควิด-19 ปรับระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร ผ่านแอปพลิเคชัน “TAS2GO” ที่รวบรวมทุกมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย หวังขยายผลการขายในประเทศและส่งออกได้อย่างคล่องตัว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคมีการเข้าถึงและใช้สื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับกระบวนงานด้านการเกษตรให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ จึงได้มีการผลักดันให้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบเดิม จากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ มกอช. เป็นการให้บริการผ่าน Mobile Application เพื่อให้มีความทันสมัยและรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่มีแนวโน้มการใช้ Smart Devices เช่น Smart Phone, Tablet ในอัตราการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “TAS2GO” (แทสทูโก) ขึ้นภายใต้แนวคิด “TAS2GO ครบทุกคำตอบมาตรฐานเกษตรไทย”

นายสุทธิพงศ์ รอตโกมิล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชัน “TAS2GO” (แทสทูโก) เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งคำนึงถึงการใช้งานที่จะต้องใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน โดยมีฟังก์ชันการใช้งานหลักประกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ได้แก่

  1. มาตรฐาน แสดงรายการมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยสามารถค้นหามาตรฐานที่สนใจได้จากเงื่อนไข ที่กำหนด เช่น ชื่อมาตรฐาน เลขที่มาตรฐาน ประเภทมาตรฐาน (มาตรฐานสินค้า มาตรฐานระบบการผลิต และมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไป) กลุ่มมาตรฐาน (พืช ประมง ปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร) และประเภทการบังคับใช้ (มาตรฐานบังคับ และมาตรฐานสมัครใจ) รวมถึงสามารถแชร์ข้อมูลมาตรฐาน ไปยัง Social Media ที่มีของผู้รับบริการได้ เช่น Facebook, Instagram, Twitter
  2. รายการโปรด แสดงรายการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ผู้รับบริการให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงมาตรฐานนั้นได้อย่างรวดเร็ว
  3. ประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลกิจกรรม/ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมีข้อมูลให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
  4. ข้อมูล แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ
    ที่เกี่ยวข้อง เช่น ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐาน รายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน นิยามศัพท์
  5. คำถามที่พบบ่อย แสดงคำถามที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ การกำหนด
    การรับรอง การควบคุม และการส่งเสริม โดยผู้รับบริการสามารถฝากคำถามที่มีข้อสงสัยถึงเจ้าหน้าที่ได้

“ผู้รับบริการสามารถนำข้อมูลจากแอปพลิเคชันไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อยอดการขายในประเทศและการส่งออก โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ที่กระทบไปทั่วโลก โดย App ดังกล่าว ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนเพื่อให้การเกษตรไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายสุทธิพงศ์ กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถ Download ใช้งานได้ฟรี ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android บน App Store และ Google Play Store โดยพิมพ์คำค้น “TAS2GO”