กระทรวงเกษตรฯ หนุนเกษตรกรสร้างรายได้ เผยอนุมัติสินเชื่อเลี้ยงสัตว์ โคขุน-แพะขุน แล้วใน 4 จังหวัด 13 กลุ่ม รวม 65 ล้าน

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าช่วยเกษตรกรไม่หยุด เผยอนุมัติเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง” ให้เกษตรกรโคขุนและแพะขุนแล้ว 4 จังหวัด 13 กลุ่ม รวมวงเงิน 65 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพื้นที่ ได้ส่งผลกระทบให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ ผลผลิตได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบด้านราคาตกต่ำจากคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังทำให้ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

“ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้ร่วมกับ กระทรวงการคลัง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีวงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2568

“โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ” นายอลงกรณ์กล่าว

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานภายหลังการลงนาม MOU ร่วมกับ กับ ธ.ก.ส.แล้ว กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงผู้บริหารของหน่วยงาน ร่วมกับ ธ.ก.ส. จากนั้นได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ (kick off) ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศมาโดยตลอด จนถึงเดือนมกราคม 2563 ขณะที่ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีการประชุมชี้แจงและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานลงไปในระดับจังหวัดทั่วประเทศด้วยเช่นกัน

สำหรับผลสรุปการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องจนถึงขณะนี้ (ข้อมูลวันที่ 16 มี.ค. 2563) นั้นสำหรับในส่วนของการประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการแก่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ได้ดำเนินการครบทั้ง 9 เขตทั่วประเทศ รวม 64 จังหวัด รวมกลุ่มเกษตรกร 1,721 กลุ่ม เกษตรกร 32,135 ราย ส่วนการจัดการแผนชุมชน/แผนธุรกิจและการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม ได้ดำเนินการแล้วใน 25 จังหวัด รวม 704 กลุ่ม เกษตรกร 5,887 ราย ขณะที่การเปิดรับสมัครเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินการแล้วใน 12 จังหวัด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วม 263 กลุ่ม รวมเกษตรกร 2,990 ราย ส่วนการเปิดให้ติดต่อเพื่อขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วใน 7 จังหวัด มีกลุ่มเกษตรกรติดต่อขอสินเชื่อแล้ว 37 กลุ่ม เกษตรกรรวม 630 ราย

การดำเนินการอนุมัติเงินกู้ตามโครงการ ขณะนี้มีจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว รวม 4 จังหวัด ประกอบด้วย ในส่วนของโคขุน มีจังหวัดเชียงราย 1 กลุ่ม เพชรบูรณ์ 10 กลุ่ม เพชรบุรี 1 กลุ่ม และในส่วนของการเลี้ยงแพะขุน 1 กลุ่มที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 13 กลุ่ม เกษตรกร 157 ราย ซึ่งมียอดเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติแล้วรวม65,000,000 บาท ซึ่งขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้กำหนดให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง” นายสมชวนกล่าว