สคบ.เปิดโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

โดยช่วงเช้ามีการอภิปรายแนวทางการยื่นคำขอรับการรับรองสมาคมและมูลนิธิ ตามกฎกระทรวงการยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางดำเนินการตาม “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการใช้สิทธิและอำนาจฟ้องของสมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๖๐” และ “ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การกำหนดลักษณะหรือประเภทคดีแพ่งซึ่งสมาคมหรือมูลนิธิ มีสิทธิในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๐” และแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน วิทยากรโดย นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายวิธิเนศวร์ เนียมมีศรี นิติกรชำนาญการ กองกฎหมายและคดี นายวิทยา แจ่มกระจ่าง ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร และนางสาวเบญญาภา เมธาวราพร นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของเครือข่ายภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น