อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามงานโครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ในการนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการปลูกพืชผักต่างๆ ที่กรมดำเนินการในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 32 โดยมีแผนการอบรมให้ความรู้กับกำลังพล เรื่องการจัดการดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปรับปรุง ฟื้นฟู และการจัดการดิน เพื่อให้กำลังพลสามารถนำไปปฎิบัติ ต่อยอดและปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยตามแนวทางของโครงการต่อไป